Μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Ν. Πλέρου με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες»

Γνωστικό Αντικείμενο:
Οπτικές Επικοινωνίες

Βαθμίδα:
Καθηγητής στην Βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP1789

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 248/7-6-2017 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα. 

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 21-6-2017 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 24-7-2017 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 25-7-2017 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 6-9-2017 επί εννέα (9) παρόντων μελών αποφάσισε για τη μονιμοποίηση του κ. Ν. Πλέρου  στη βαθμίδα του επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες» με εννέα (9) θετικές ψήφους.