Μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Δ.Βράκα με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων»

 

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων

Βαθμίδα:
Μονιμοποίηση στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP 6980

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 312/12-9-2018 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 25-10-2018 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 7-12-2018  η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε  στις 11-12-2018 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 21-12-2018  επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για τη μονιμοποίηση του κ. Δ. Βράκα στη βαθμίδα του επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.