Μονιμοποίηση του επικ. καθηγητή με θητεία κ. Γ. Τσουμάκα με Γνωστικό Αντικείμενο “Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης”

Γνωστικό Αντικείμενο:

Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίαση της αριθμ. 263/13-4-2016 ζήτησε με το έγγραφο αριθμ. 882/19-4-2016 από την Κοσμητεία της ΣΘΕ την κίνηση της διαδικασίας για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή Γ.Τσουμάκα στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης».

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 264/25-5-2016 συγκρότησε με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 230/13-5-2016) την Ειδική Επταμελή Επιτροπή για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή Γ.Τσουμάκα.

Ο κ. Γ.Τσουμάκας  στις 30-5-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Μ.Βαζιργιάνη και Θ.Καλαμπούκη.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση  στις 16-6-2016 επικύρωσε τη πρόταση του κ.Γ.Τσουμάκα και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Themis Palpanas  και  Theodoros Evgeniou.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 15-9-2016 επί έξι (6) παρόντων μελών αποφάσισε για τη μονιμοποίηση του κ. Γ. Τσουμάκα στη βαθμίδα του επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης» με έξι (6) θετικές ψήφους.