Μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία κ. Α. Γούναρη με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων»

Γνωστικό Αντικείμενο:
Βάσεις Δεδομένων

Βαθμίδα:
Μονιμοποίηση στην Βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP1743

Σχετικά Έγγραφα:
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 248/7-6-2017 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα. 

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 19-6-2017 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 14-7-2017 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε  στις 17-7-2017 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 5-9-2017  επί οκτώ (8) παρόντων μελών αποφάσισε για τη μονιμοποίηση του κ. Α. Γούναρη στη βαθμίδα του επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων» με οκτώ (8) θετικές ψήφους.