Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Βιοπληροφορική”

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βιοπληροφορική

Βαθμίδα:

Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής

κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6865 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6864 (Καθηγητής)

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών ΑΠΘ