Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Γνωστικό Αντικείμενο:

Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ6099

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων καθηγητών ΑΠΘ