Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή “Επικοινωνιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”(Eξέλιξη κ.Γ.Παπαδημητρίου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Επικοινωνιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βαθμίδα:
Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:
644/2-9-2011 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: έως 21-11-2011

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Στη συνεδρίαση αριθμ. 207/21-12-2011 συγκροτήθηκε το εκλεκτορικό σώμα.

Στη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος στις 8-2-2012 ορίστηκε η τριμελής εισηγητική επιτροπή.

Η εισηγητική έκθεση κατατέθηκε στην Γραμματεία στις 6-4-2012.

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Στην ΓΣ του Τμήματος αριθμ. 217/28-6-2012. Επί συνόλου 11 εκλεκτόρων, παρόντες ήταν 11, οι 4 μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κ. Γ. Παπαδημητρίου έλαβε 10 θετικές ψήφους. Υπήρχε και μία λευκή. Ο κ. Παπαδημητρίου εκλέγεται καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο “Επικοινωνιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”.