Θέση στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός” (Εξέλιξη της κας Α. Βακάλη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός

Βαθμίδα:
Καθηγήτρια

ΦΕΚ Προκήρυξης:
274/7-3-2013 τ.Γ’

Αριθμός Συνεδρίασης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 194/15-11-2013

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:
2014-05-22

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αρθιμ. 235/11-9-2013 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδριάση αριθμ. 187/2-7-2013). Η κα Βακάλη με το από 15-11-2013 έγγραφό της πρότεινε δύο αξιολογητές του έργου της. Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της στις 6-12-2013 επικύρωσε την πρόταση της κας Βακάλη και όρισε τους άλλους δύο εξιολογητές.

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 20-2-2014 εξέλεξε την κα Αθηνά Βακάλη στη βαθμίδα της καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός”.

Επί πέντε (5) παρόντων μελών η κα Βακάλη έλαβε πέντε θετικές ψήφους.