Θέση στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος” (Εξέλιξη κ. Κ. Κοτρόπουλου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Βαθμίδα:
Καθηγητής α’ βαθμίδας

ΦΕΚ Προκήρυξης:
717/6-6-2014 τ. Γ’

Αριθμός Συνεδρίασης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 209/29-1-2014

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:
24-8-2014

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 246/5-11-2014 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 204/29-9-2014.

Ο κ. Κοτρόπουλος με το 720/11-11-2014 έγγραφό του, πρότεινε δύο αξιολογητές του έργου του.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της στις 2-12-2014, επικύρωσε την πρόταση του κ. Κοτρόπουλου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 5-3-2015 εξέλεξε τον κ. Κοτρόπουλο στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος”.

Επί επτά (7) παρόντων μελών ο κ. Κοτρόπουλος έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους.