Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο “Εξόρυξη Δεδομένων” (Επαναληπτική διαδικασία)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Εξόρυξη Δεδομένων

Βαθμίδα:
Επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα

ΦΕΚ Προκήρυξης:
429/5-6-2009

Αριθμός Συνεδρίασης:
ΓΣΕΣ 187/4-4-2012

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Στην ΓΣΕΣ του Τμήματος αριθμ. 187/4-4-2012 συγκροτήθηκαν τα εκλεκτορικά σώματα (επαναληπτική διαδικασία) για τη θέση του επίκουρου καθηγητή και για την θέση του λέκτορα.

Το εκλεκτορικό σώμα στην συνεδρίασή του στις 2-5-2012 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή για την θέση του επίκουρου καθηγητή και για την θέση του λέκτορα.

Στις 7-6-2012 κατατέθηκαν στην Γραμματεία οι εισηγητικές εκθέσεις, για την θέση του επίκουρου καθηγητή και για την θέση του λέκτορα.

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Στην ΓΣ του Τμήματος 216/27-6-2012 έγινε η εκλογή. Επι συνόλου 15 εκλεκτόρων, παρόντες ήταν οι 11. Για την θέση του επίκουρου καθηγητή ο κ. Σ. Παπαρίζος έλαβε 11 (έντεκα) θετικές ψήφους, οπότε και εκλέγεται στην θέση του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Εξόρυξη Δεδομένων”.