Θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικ. “Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων” (Εξέλ. κ. Δ. Βράκα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του επίκουρου

ΦΕΚ Προκήρυξης:
425/8-4-2014τ.Γ’

Αριθμός Συνεδρίασης:
205/11-9-2013

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 246/5-11-2014 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 204/29-9-2014).

Ο κ. Βράκας με το από 14-11-2014 έγγραφό του πρότεινε δύο αξιολογητές του έργου του.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 19-11-2014 επικύρωσε την πρόταση του κ. Βράκα και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 9-2-2015 εξέλεξε τον κ. Δ. Βράκα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων”.

Επί έξι (6) παρόντων μελών ο κ. Βράκας έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.