Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Οπτικές Επικοινωνίες” (Εξέλιξη κ. Ν.Πλέρου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Οπτικές Επικοινωνίες

Βαθμίδα:
Επίκουρος καθηγητής (από εξέλιξη)

ΦΕΚ Προκήρυξης:
21/23-1-2012 τ.Γ.-Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : έως και 26 Μαρτίου 2012

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
Στη ΓΣΕΣ του Τμήματος αριθμ. 187/4-4-2012 συγκροτήθηκε το εκλεκτορικό σώμα

Στη ΓΣΕΣ του Τμήματος αριθμ. 188/2-5-2012 έγινε ανασυγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

Το εκλεκτορικό σώμα στην συνεδρίασή του στις 23-5-2012 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στη Γραμματεία στις 26-7-2012

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Στη ΓΣ του Τμήματος αριθμ. 220/3-10-2012, έγινε η εκλογή. Επί συνόλου 15 εκλεκτόρων, παρόντες ήταν οι 13, 3 με τηλεδιάσκεψη, και ο κ. Ν. Πλέρος έλαβε 13 θετικές ψήφους και εκλέγεται στη θέση του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Οπτικές Επικοινωνίες”.