Θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο “Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα”

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Βαθμίδα:
Επίκουρος καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:
223/1-3-2013 τ.Γ’

Αριθμός Συνεδρίασης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 192/11-7-2012

Ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών:
2013-05-15

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 235/11-9-2013 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 187/2-7-2013).

Ο κ. Τσίχλας με το από 15-11-2013 έγγραφό του πρότεινε δύο αξιολογητές του έργου του.

Η Ειδική Επταμελής ΕΠιτροπή στη συνεδρίασή της στις 6/12/2013 επικύρωσε την πρόταση του κ. Τσίχλα και όρισε του ς άλλους δύο αξιολογητές.

Αποτελέσματα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 20/2/2014 εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Τσίχλα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο “Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα”.

Επί τεσσάρων (4) παρόντων μελών ο κ. Τσίχλας έλαβε τέσσερεις (4) θετικές ψήφους.