Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
 2. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικού Συνέλευσης Τμήματος.
 3. Ενημέρωση, ανακοινώσεις.
 4. Αίτηση Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος για εξέλιξη στη Βαθμίδα του Καθηγητή.
 5. Έναρξη διαδικασίας μονιμοποίησης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος.
 6. Αίτηση για χορήγηση επιστημονικής άδειας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος.
 7. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για μετάταξη εκπαιδευτικού σε θέση Ε.Δ.Ι.Π..
 8. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 9. Φοιτητικά Θέματα.
 10. Ετήσιοι απολογισμοί Εργαστηρίων Τμήματος για τα έτη 2019 & 2020.
 11. Αιτήσεις – προτάσεις.
 12. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.