Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών
 2. Ενημέρωση, ανακοινώσεις
 3. Πιστοποίηση Τμήματος.
 4. Θέματα ΜΟΔΙΠ
 5. Πρόταση κατανομής διδακτικού έργου
 6. Ανάθεση καθηκόντων σε ΕΔΙΠ
 7. Εισήγηση για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80
 8. Θέματα Μεταδιδακτορικών σπουδών
 9. Θέματα διδακτορικών σπουδών
 10. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
 11. Φοιτητικά Θέματα
 12. Απολογισμοί εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών
 13. Αιτήσεις – προτάσεις
 14. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος