Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ.. Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. σχετικό