Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή (εκλογή Χ. Ουζούνη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Βιοπληροφορική

Βαθμίδα:
Καθηγητή

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP6864

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 12-9-2018 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 31-10-2018 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή..

Μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής κατέθεσαν υπόμνημα στις 10-4-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 11-4-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 10-6-2019 επί εννέα (9) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Χ. Ουζούνη στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική» με επτά (7) θετικές ψήφους.