Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική” (εξέλιξη Ν. Κονοφάου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική

Βαθμίδα:
Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP14389

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 8-4-2020 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 7-5-2020 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 16-6-2020 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 16-6-2020 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 2-7-2020 επί δέκα (10) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Ν.Κονοφάου στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική» με δέκα (10) θετικές ψήφους.