Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (εξέλιξη Σ. Δημητριάδη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Βαθμίδα:
Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP12576

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 27-11-2019 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 9-1-2020 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 3-2-2020 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 3-2-2020 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 25-2-2020 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Σ. Δημητριάδη στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.