Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Κρυπτογραφία-Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών» (εξέλιξη Κ. Δραζιώτη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Θεωρητική Κρυπτογραφία-Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών

Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP9244

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 13-3-2019 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 14-6-2019 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή..

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 25-7-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 25-7-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 1-10-2019 επί δέκα (10) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Κ. Δραζιώτη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Κρυπτογραφία-Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών» με δέκα (10) θετικές ψήφους.