Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα – Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη» (διορισμός Γ. Μεδίτσκου)

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ευφυή Συστήματα – Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη

Βαθμίδα:

Επίκουρος καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: APP16145

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 31-8-2020 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 16-9-2020 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 27-10-2020 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 29-10-2020 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 20-11-2020 επί εννέα (9) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Γ. Μεδίτσκου στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα – Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη» με εννέα (9) θετικές ψήφους.