Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση» (εξέλιξη Ν. Τσίτσα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP10568

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 17-7-2019 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 17-9-2019 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 4-11-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 5-11-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 27-11-2019 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Ν. Τσίτσα στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.