Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης» (εξέλιξη Γρ. Τσουμάκα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP14612

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 6-5-2020 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 21-5-2020 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 18-6-2020 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 18-6-2020 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 13-7-2020 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Γρ. Τσουμάκα στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.