Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση» (εξέλιξη Θ. Τσιάτσου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP11627

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 11-9-2019 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 5-11-2019 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 28-11-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 29-11-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 20-12-2019 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Θ. Τσιάτσου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.