Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων» (εξέλιξη Α. Γούναρη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Βάσεις Δεδομένων

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP11636

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 11-9-2019 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 5-11-2019 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 29-11-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 29-11-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 16-12-2019 επί έντεκα (11) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Α. Γούναρη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων» με έντεκα (11) θετικές ψήφους.