Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία σήματος με εφαρμογές στην Βιοϊατρική – Βιοπληροφορική» (εξέλιξη Ν. Λάσκαρη)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Ψηφιακή Επεξεργασία σήματος με εφαρμογές στην Βιοϊατρική – Βιοπληροφορική

Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:  APP10570

Σχετικά Έγγραφα:

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της στις 17-7-2019 συγκρότησε το ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα.

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή του στις 16-9-2019 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή.

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση στις 1-11-2019 η οποία αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και κοινοποιήθηκε στις 6-11-2019 στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Το εκλεκτορικό σώμα στη συνεδρίασή της στις 29-11-2019 επί δέκα (10) παρόντων μελών αποφάσισε για την εκλογή του κ. Ν. Λάσκαρη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία σήματος με εφαρμογές στην Βιοϊατρική – Βιοπληροφορική» με δέκα (10) θετικές ψήφους.