Επαναπροκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης Δεδομένων και Ιστού

Δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ