Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και τη Γ.Σ. του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2021

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των ανωτέρω εκπροσώπων.