Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ στο Φορέα Υποδοχής “”ELIT WEB & BRANDING”” (Θεσσαλονίκη)

Ο Φορέας Υποδοχής «ELIT WEB & BRANDING», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να απασχολήσει  1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια από το Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ για Πρακτική Άσκηση μερικής απασχόλησης για τρεις (3)- έξι (6) μήνες, και μικτή μηνιαία αμοιβή  125,00 € (καθαρή μηνιαία αμοιβή: 114,89 € + μηναία ασφάλιση:10,11€)

Η εταιρεία eliT Web Solutions & Branding ιδρύθηκε με στόχο την παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προώθησης στο Διαδίκτυο. Ως ενεργός ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ της GOOGLE σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Google Ads.Σχεδιάζει ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών εταιρειών.

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=831