Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (NGE-07-02) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου. To μάθημα δε δηλώνεται από τον φοιτητή αλλά από τη Γραμματεία, μετά την ολοκλήρωση αυτής κι εφόσον ο φοιτητής έχει αφήσει ένα κενό στη δήλωσή του. Ο ασκούμενος δεν μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, αφού η ΠΑ αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και να μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας. Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος είναι ο Επίκ. Καθηγητής  κ. Αναστάσιος Γούναρης και επόπτες από κάθε κατεύθυνση τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Δ. Βράκας, Π. Νικοπολιτίδης, Σ. Δημητριάδης και Ν. Νικολαΐδης. Στέλεχος του γραφείου Πρακτικής του Τμήματος: κ. Γ. Θεοχάρη (τηλ. 2310-998164, gtheocha@csd.auth.gr).  Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ με τους εξής τρόπους:

 • στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»,
 • στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+,
 • απευθείας με κατάλληλους φορείς (π.χ., ιδιωτικές εταιρείες, AIESEC).

Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΠΘ» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα τριών μηνών (σε καθεστώς ημιαπασχόλησης σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης, χωρίς οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση των φορέων υποδοχής (εργοδότης των ασκούμενων είναι ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής:

 • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι επιλεγόμενο μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (NGE-07-02-151) και αντιστοιχεί σε 5 ECTS χωρίς να υπάρχει βαθμολογία και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου.
 • Προσφέρεται στο 7ο και εναλλακτικά στο 8ο εξάμηνο.
 • Ως περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν καθοριστεί: (α) Απρίλιος-Ιούνιος και (β) Ιούλιος-Σεπτέμβριος με διάρκεια τριών μηνών (για κάθε περίοδο).
 • Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος είναι ο Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής και επόπτες από κάθε κατεύθυνση τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Δ. Βράκας, Π. Νικοπολιτίδης, Σ. Δημητριάδης και Ν. Νικολαΐδης.
 • Υπέυθυνη  κ. Γ. Θεοχάρη ( gtheocha@csd.auth.gr,   2310-998164)

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+, με απευθείας επαφή με κατάλληλους φορείς και σε συνεργασία με την AIESEC

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής ενέκρινε στη ΓΣ 264/25-5-2016 την αναγνώριση και άλλων τύπων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ)  εκτός ΕΣΠΑ που έχουν ήδη εγκριθεί από τη ΓΣ (Erasmus, AIESEC, άλλοι φορείς) και την απόδοση των 5 ECTS.  Η διαδικασία θα περιλαμβάνει:

 

 1. Γραπτή αίτηση του φοιτητή, πριν ξεκινήσει την ΠΑ, με πλήρη περιγραφή χρόνου, τόπου, φορέα και αντικειμένου απασχόλησης.
 2. Έγκριση από την επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον υπεύθυνο ΠΑ, τους επόπτες των κατευθύνσεων και από τον υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος (εφόσον η ΠΑ γίνεται στο πλαίσιο αυτό) με κριτήρια την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή (7ο & 8ο εξάμηνο, >50% περασμένων μαθημάτων) και τη συνάφεια του αντικειμένου με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Εκτέλεση της ΠΑ από τον φοιτητή κάτω από την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ ο οποίος θα παρακολουθεί τακτικά την πορεία της ΠΑ σε επικοινωνία με τον φοιτητή και τον φορέα.
 4. Λήξη ΠΑ και αξιολόγηση. Ο φοιτητής θα υποβάλλει γραπτή έκθεση σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της ΠΑ μαζί με αντίστοιχη βεβαίωση του φορέα. Η επιτροπή θα συντάσσει έντυπο αξιολόγησης με το οποίο θα αποφασίζεται η αναγνώριση ή όχι της ΠΑ και η απόδοση των 5

 

Πρακτική Άσκηση για τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας “ΒΠΔΕ”

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) για τη «Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΒΠΔΕ) είναι μάθημα γενικής επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (με κωδικό NGE-07-03) που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές/-τριες στο 7ο εξάμηνο σπουδών και μετά. To μάθημα δε δηλώνεται από τον φοιτητή αλλά από τη Γραμματεία, μετά την ολοκλήρωση αυτής κι εφόσον ο φοιτητής έχει αφήσει ένα κενό στη δήλωσή του. Κατά την ΠΑ οι ασκούμενοι/-ες τοποθετούνται σε Σχολική μονάδα (Πειραματικό σχολείο) της Θεσσαλονίκης όπου και ασκούνται ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Τάξη και το Εργαστήριο Πληροφορικής.

Το μάθημα προσφέρει 5 ECTS χωρίς να έχει βαθμολογία (υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ, PASS/FAIL) και χωρίς να συνεισφέρει στο βαθμό πτυχίου. Οι ασκούμενοι/-ες δεν μπορούν να ορκιστούν πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, αφού η ΠΑ αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Μπορούν όμως να έχουν ολοκληρώσει τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (όπως μαθήματα, πτυχιακή εργασία) και να μην έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση ορκωμοσίας. Υπεύθυνος Καθηγητής του μαθήματος είναι ο Αν. Καθηγητής Στ. Δημητριάδης.

Για την πραγματοποίηση ΠΑ για τη Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Αποστολή μηνύματος email στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος (sdemetri@csd.auth.gr) έγκαιρα (πχ. πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου για το οποίο ενδιαφέρονται να κάνουν ΠΑ) στο οποίο να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
 2. Καταθέτουν στην γραμματεία του Τμήματος γραπτή αίτηση (πριν ξεκινήσουν την ΠΑ), με περιγραφή των βασικών πληροφοριών όπως: χρόνου, τόπου, φορέα και αντικειμένου απασχόλησης (θα ενημερωθούν για το πώς θα τα δηλώσουν στο απαντητικό email που θα λάβουν).
 3. Επικοινωνούν με τη Σχολική μονάδα (τον εκεί επόπτη/-τρια) και υλοποιούν την ΠΑ υπό την επίβλεψη του επόπτη/-τριας και του υπεύθυνου του Τμήματος, ο οποίος ενημερώνεται γαι την πορεία της ΠΑ σε επικοινωνία με τον/την φοιτητή/-τρια και τον/την επόπτη/-τρια.
 4. Λήξη ΠΑ και αξιολόγηση: Μετά τη λήξη της ΠΑ οι ασκούμενοι/-ες υποβάλλουν προς τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος:
  1. Τελική έκθεση σχετικά με τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα της Πρακτικής (την οποία υπογράφει και ο/η επόπτης/-τρια της Σχολικής μονάδας).
  2. Βεβαίωση της Σχολικής μονάδας για επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής.
 5. Οι ασκούμενοι/-ες βαθμολογούνται (PASS/FAIL) μετά το πέρας της περιόδου άσκησης. Αυτή η αξιολόγηση και η βαθμολόγησή του, γίνεται με βάση την παραπάνω έκθεση και βεβαίωση της Σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος συντάσσει έντυπο αξιολόγησης με το οποίο θα αποφασίζεται η αναγνώριση ή όχι της ΠΑ και η απόδοση των 5 ECTS.