Προκήρυξη έξι θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει έξι (6) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Περιρρέουσα Ευφυία»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ενισχυτική Μάθηση»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση Βιοιατρικών Δεδομένων»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου/ Ομιλίας»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 15/11/2016 τα εξής  δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Λοιποί τίτλοι σπουδών.

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Τρίκκα Ειρήνη

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998420