Προκήρυξη επτά θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει επτά (7) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στην  παρακάτω  περιοχή:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Στατιστικές μέθοδοι σε δεδομένα δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού» (Statistical Methods for Competencies Data in Human Resources)

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών» (CommunicationNetworks)

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη» (ArtificialIntelligence)

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Υπηρεσιοστραφής Προγραμματισμός» (ServiceOrientedComputing)

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Εξόρυξη γνώσης από επιχειρηματικά δεδομένα (Επιχειρηματική Ευφυία)» (KnowledgeDiscoveryfromBusinessData (BusinessIntelligence))

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Γραφικά – σύνθεση ψηφιακών εικόνων και βίντεο» (Graphics – synthesis of digital images and videos) 

 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι της 15/4/2016 τα εξής  δικαιολογητικά:

 

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Λοιποί τίτλοι σπουδών.       

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

 

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.