Προκήρυξη επτά θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει επτά (7) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στην  παρακάτω  περιοχή:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στα Ψηφιακά Μέσα»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη σε Παίγνια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ηλεκτρονικής Φυσικής & Μικροηλεκτρονικής»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας»

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις  3/4/2015 τα εξής  δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.
  2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  3. Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Λοιποί τίτλοι σπουδών.
  4. Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο φωτογραφίες.

 Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998436.