Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της με αριθμό 369/24-2-2021, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 31/5/2021, εντύπως ή ηλεκτρονικώς.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αίτηση όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
  4. Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  10. Μια φωτογραφία.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. 2310 998411, email: phd_info@csd.auth.gr)