Προκήρυξη 8 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει οχτώ (8) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

Τρείς (3) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανακάλυψη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ευφυή Συστήματα»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ασφαλή αυτόνομα συστήματα πρακτόρων στο διαδίκτυο των αντικειμένων»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Αρχιτεκτονική ασφάλειας συστημάτων στο διαδίκτυο των αντικειμένων»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής (Κτίριο Βιολογίας, ημιώροφος, γραφείο 14) από τις 15/2/2019 μέχρι τις 01/3/2019 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται.
  2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  3. Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών συνοδευόμενοι από αναλυτική βαθμολογία.
  4. Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930

email: pms_info@csd.auth.gr