Προκήρυξη 10 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διαλογικοί Πράκτορες σε Εκπαιδευτικά Τεχνολογικά Περιβάλλοντα»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διαχείριση Δεδομένων σε Ροές Εργασίας»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ερμηνεύσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη- Μηχανική Μάθηση»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ευφυής Διαχείριση Συσκευών στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Μαθηματικές Μέθοδοι Κυματικής Διάδοσης»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ευφυή Συστήματα Οικιών»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής (Κτίριο Βιολογίας, ημιώροφος) από τις 18/9/2018 μέχρι τις 02/10/2018 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται.
  2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  3. Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών συνοδευόμενοι από αναλυτική βαθμολογία.
  4. Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410

email:pms_info@csd.auth.gr