Προκήρυξη εννέα θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές:

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Τεχνολογία Λογισμικού»

Δυο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Επαλήθευση και Επικύρωση Ενσωματωμένων Συστημάτων»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Σημασιολογική Ανάλυση Βίντεο»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μέθοδοι μεγάλων δεδομένων για σημασιολογική ανάλυση βίντεο»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μεγάλα Δεδομένα – Σύνθετα Δίκτυα»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Επεξεργασία σήματος σε γραφήματα»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Σημασιολογικός Ιστός και Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα»

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 24/10/2014 τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών.

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

 

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.