Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει τέσερις (4) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Οπτικές Επικοινωνίες»

Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση Δεδομένων στα Κοινωνικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό»  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι της 27/5/2016 τα εξής  δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή  για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη  αναγνωρίσεως από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Λοιποί τίτλοι σπουδών.       

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

 

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930, 998410.