Προκήρυξη 3 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις  υποψηφίων  διδακτόρων  στις  παρακάτω  περιοχές:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνικές Υλικού- Λογισμικού για Βελτιστοποίηση Αρχιτεκτονικών Μνημών Ειδικού Σκοπού»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Αρχιτεκτονικές Μνημών Αυξημένης Αξιοπιστίας για Πολυπύρηνα Συστήματα εντός Ολοκληρωμένου»

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνολογία Λογισμικού με συστατικά μάθησης»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής (Κτίριο Βιολογίας, ημιώροφος, γραφείο 14, ώρες συναλλαγής 11:00-12:30 καθημερινά)  μέχρι τις 29/7/2020 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται.
  2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  3. Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών συνοδευόμενοι από αναλυτική βαθμολογία.
  4. Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-998930

email: pms_info@csd.auth.gr