Προκήρυξη 1 θέσης υποψηφίου διδάκτορα

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει μια (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα στην περιοχή:

«Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού»

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά (email: phd_info@csd.auth.gr) μέχρι τις 6/12/2021 τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
  • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  • Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών.
  • Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  • Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2310-998411