Προκήρυξη 4 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις στις παρακάτω περιοχές:

– Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διαδραστικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 

– Τρεις (3) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή «Επεξεργασία Σήματος – Ανάλυση Πληροφορίας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά (email: phd_info@csd.auth.gr) από τις 31/12/2021 έως τις 14/1/2022 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
  4. Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  10. Μια φωτογραφία

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. 2310 998411, email: phd_info@csd.auth.gr).