Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στο ακάδ. έτος 2013-2014

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσει για ενδέκατο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πληροφορική.

Το ΠΜΣ απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

  1. Ψηφιακά Μέσα
  2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
  3. Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στο Κτίριο Γραμματειών Θετικών Επιστημών (δίπλα στο Κτίριο Βιολογίας), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 1/4/2013 έως 24-5-2013 και ώρες 11πμ – 12μ.

Ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2013-2014

Αίτηση υποψηφιότητας σε doc

————————————————————————————————–

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

5. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων

σπουδών

6. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και

μεταπτυχιακών σπουδών

7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.

8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)

9. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα

λήψης αυτής (αν υπάρχει).

10. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).

11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να

δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο

12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

13. Δύο φωτογραφίες

14. Παράβολο 60 € (κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής τηλ: 2310998930, 2310998436, 2310998420).