Ύλη νέων μαθημάτων

Ύλη μαθήματος: Προχωρημένα Θέματα Δικτύων

Ελληνικά:

 Α. Ασφάλεια Δικτύων: Ασφάλεια δικτυακών επικοινωνιών και κρυπτογραφία (κρυπτογραφία δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού, κρυπτογραφία ιεραρχίας δημοσίου κλειδιού (PKI) & πιστοποιητικά), ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνιών, IPsec στο IPv6, DNSsec, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPNs), διαμοιρασμός συστημάτων αρχείων πάνω από SSH. Ασφαλές tunneling ανασφαλών πρωτοκόλλων. Δικτυακοί ιοί: τύποι, αναγνώριση και αναχαίτιση. Ανίχνευση ιχνών IP και MAC διευθύνσεων. Κατάτμηση φυσικών τοπικών δικτύων σε λογικά (VLANs).

Β. Υψηλή Διαθεσιμότητα Δικτύων: Υλοποίηση σε layer 1, 2 με οπτικούς μεταγωγείς, πολλαπλές οπτικές διαδρομές και Spanning Tree Protocol. Υλοποίηση σε layer 3 με χρήση πρωτοκόλλων για πολλαπλά διαθέσιμα gateways ανά VLAN. Υλοποίηση σε layer 4 με χρήση failover σε Virtual Machines για κρίσιμες υπηρεσίες (DNS). Δημιουργία απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας, mirroring δεδομένων, network based RAID-1 (DRDB).

Γ. Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύου: Τεχνικές για απόδοση προτεραιοτήτων σε κίνηση συνδέσεων χαμηλού εύρους ζώνης (shaping & policing). Αύξηση εύρους ζώνης με ομαδοποίηση Ethernet συνδέσεων, μετρικές απόδοσης δικτύων, εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσίας.

Δ. Ευελιξία Δικτύων: Διασύνδεση τοπικών δικτύων πάνω από συνδέσεις WAN. Tunneling πάνω από ADSL και VPNs για διασύνδεση απομακρυσμένων LAN. MPLS VPNs για ανάπτυξη scalable δικτύων και εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας από άκρο σε άκρο. Τεχνολογίες για υλοποίηση point-to-point συνδέσεων (SHDSL, Metro Ethernet, κτλ). H υπολογιστική ισχύς ως υπηρεσία δικτύου, data multipresence,cloud computing, datacenter failover. Πρωτόκολλα επίπεδης δρομολόγησης (DHTs), point-to-point (P2P) πρωτόκολλα.

Ε. Διαχείριση Δικτύων: Εργαλεία, πρωτόκολλα, αντιμετώπιση προβλημάτων σε χαμηλό επίπεδο – ασυμβατότητες πρωτοκόλλων (επίλυση με IP MTU, Path MTU discovery, ICMP). IPv6 – μετάβαση και νέες δυνατότητες.

 Αγγλικά:

A. Network Security: Network communications security and cryptography (public/private key cryptography, PKI cryptography & certificates), secure communications protocols, IPsec for IPv6, DNSsec, Virtual Private Networks (VPNs), secure data distributing via SSH. Securing unsecure protocols. Network viruses: types, detecting and blocking. Tracing IP and MAC addresses. Segmenting physical LANs to VLANs.

B. High Network Availability: Deployment in layer 1, 2 using optical switching, multiple optical paths and Spanning Tree Protocol. Deployment in layer 3 using multiple standby gateways per VLAN. Deployment in layer 4 using Virtual Machine failover for critical services (DNS). Maintaining offsite backups, data mirroring, network based RAID-1 (DRDB).

C. Quality of Network Services: Prioritizing traffic in low speed links using traffic shaping and policing. Increasing bandwidth using Ethernet bundling, network efficiency metrics, network quality evaluation tools.

D. Network Versatility: Interconnecting LANs over WAN links. VPNs and ADSL tunneling for interconnecting remote LANs. MPLS VPNs for deploying scalable networks and configuring end-to-end QoS. Technologies for setting up point-to-point connections (SHDSL, Metro Ethernet, etc). Computational power as a network service, data multipresence, cloud computing, datacenter failover. Flat routing protocols (DHTs), point-to-point protocols (P2P).

E. Managing Networks: Tools, protocols used, low level advanced troubleshooting – protocol incompatibilities (overcoming using IP MTU, Path MTU discovery, ICMP). IPv6 – transition and new applications.

 

Ύλη μαθήματος: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατανεμημένη επεξεργασία σε υπολογιστικά πλέγματα και υπολογιστικά νέφη.

Κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου – Αυστηρές / Χαλαρές προθεσμίες. Χρονοδρομολόγηση ανεξάρτητων και εξαρτημένων διεργασιών.

Συστήματα ομοτίμων.

Aπόδοση σε σχέση με ενέργεια, οικονομικά και διαχείριση εμπιστοσύνης σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλης κλίμακας.

Συγχρονισμός σε κατανεμημένα συστήματα. Κατανεμημένη συμφωνία.

Βλάβες – Ανεκτικότητα –– Καταγραφή Κατάστασης – Ανάκαμψη – Σταθεροποίηση.

 

Advanced Topics IN Distributed Processing

Distributed Processing in computational grids and clouds.

Real time distributed systems – Soft / Hard deadlines: Scheduling of Independent tasks – Scheduling of dependent tasks.

P2P systems.

Performance versus energy efficiency, economics and trust management in large scale distributed systems.

Synchronization in distributed systems. Distributed consensus.

Failures – Tolerance – Checkpointing – Recovery – Stabilization.