Προκήρυξη θέσης για συνεργάτη από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Θέση στη θεματική περιοχή της ‘Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet του Μέλλοντος (Identity Management for the Future Internet)’

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:
α) Εμπειρία στην κάλυψη του αντικειμένου της θέσης με γνώσεις σε ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα διαχείρισης ταυτότητας και δικαιωμάτων πρόσβασης και διαχείρισης συσχετίσεων οντοτήτων σε διαδικτυακό περιβάλλον (Internet of Things). Ιδανικά ο υποψήφιος θα έχει υλοποιήσει λύσεις με μοντέλο ομοσπονδίας σε γλώσσες προγραμματισμού όπως java, jython, python και html5. (μέχρι 6 μόρια).
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η γνώση και εμπειρία σε:
– μοντέρνες αρχιτεκτονικές Service-oriented architectures (SOA) σε περιβάλλον cloudcomputing και υλοποίηση RestFul API’s
– OpenID, Google Identity Toolkit API, OATH, SAML, XACML
– τεχνολογίες βάσεων δεδομένων SQL και RDF (SPARQL)
β) Εμπειρία στην συμμετοχή έργων έρευνας και ανάπτυξης με σχετικό αντικείμενο (μέχρι 3 μόρια)
γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9 Μαΐου 2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος & ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

Deadline to apply or register: 

Fri, 09/05/2014