Θέση εργασίας

Η εταιρεία  https://booknbloom.com/ προσφέρει μία θέση Back-End Developer με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (επικοινωνήστε με τον Στέφανο Αντάρη στο antaris.stefanos@gmail.com):

The Back-End Developer will be responsible for extending our platform to current and upcoming business’ needs. He will work closely together with the rest of our team and will take responsibility to deliver scalable, future proof solutions. He will work on a project based on a number of web technologies.The developer needs to have a keen eye for detail and care for systems’ security. There will be a training period during which the developer will learn how all systems and technologies employed function together as a whole.

…as a Back-End  Developer you will need:

Excellent use of PHP (OOP)

Good use of Databases (MongoDB, MySql)

Good use of Source Version Control Systems (Git)

Experience in using JSON

Good understanding of REST web services

Experience in payment platforms

Good use of Operating Systems (*nix)

Good use of Integrated Development Environment (Netbeans, Eclipse)

…desirable skills:

Mobile platforms development

Knowledge of JavaScript, JQuery

Robust beer and caffeine consumption!

Our office is based in Thessaloniki, Greece. The vacancy is for a full-time position (i.e. 40 hours / week) which will be available as of October 15th.

Please send us your application with CV and letter of motivation to jobs@booknbloom.com by mentioning the job title “Back-End Developer” in the subject line.