Προσφορά εργασίας απο την Palmos Analysis

Η Palmos Analysis αναζητά ένα web developer με γνώσεις και σχετική εμπειρία τουλάχιστον στις ακόλουθες τεχνολογίες:

  • PHP (επιθυμητές γνώσεις: object oriented programming, frameworks)
  • JavaScript (επιθυμητές γνώσεις: AJAX, jQuery, ExtJS, Google Charts, Google Maps API)
  • MySQL. Σχεδιασμός βάσεων στην 3η κανονική μορφή. Ορθή και συνετή χρήση ξένων κλειδιών.
  • Γνώσεις πάνω σε CMS Drupal και WordPress.
  • Βασικές γνώσεις Photoshop και Illustrator.
  • Βασικές γνώσεις διαχείρισης δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κ. Σταμέλο στο stamelos@csd.auth.gr