ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει για δέκατο τέταρτο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Επικοινωνίες». Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη 2. Δικτυακά Συστήματα 3. Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού 4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. 

Γίνονται δεκτοί για απόκτηση Μ.Δ.Ε.: πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics) με ισχυρό υπόβαθρο στην πληροφορική ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα διέξαγονται απογευματινές ώρες. Η φοίτηση διαρκεί τουλάχιστον 3 εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί άλλα 2 εξάμηνα το πολύ, για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 4/4/2016 έως 17/6/2016 και ώρες 11πμ – 12:30πμ.

Ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2016-2017

Αίτηση υποψηφιότητας σε doc

————————————————————————————————–

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (κατ’ελάχιστο 6,5)

 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

 5. Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

 6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών

 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.

 8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)

 9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).

 10. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).

 11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο

 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

 13. Δύο φωτογραφίες

 14. Παράβολο 60 € (κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 5202-034065-624 της Τράπεζας Πειραιώς, όπου στα σχόλια θα αναγράφεται τον κωδικό 21455 και το ονοματεπώνυμό σας, και προσκόμιση του αποδεικτικού, επιπλέον πληροφορίες στα τηλ: 2310998930, 2310998709, 2310998420).

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://mtpx.csd.auth.gr