Συμπληρωματική πρόσκληση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει για τρίτο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός”.

Γίνονται δεκτοί για απόκτηση Μ.Δ.Ε.: πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα διέξαγονται απογευματινές ώρες. Η φοίτηση διαρκεί τουλάχιστον 3 εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί άλλα 2 εξάμηνα το πολύ, για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 6/7/2017 έως 8/9/2017 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 Τα δίδακτρα ορίζονται στα 500€ το εξάμηνο με 3 εξάμηνα ελάχιστα και υποχρεωτικά. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (κατ’ελάχιστο 6)
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 5. Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 6. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
 8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
 9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).
 10. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).
 11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο
 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 13. Δύο φωτογραφίες
 14. Παράβολο 60 € (κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 5202-073352-371 της Τράπεζας Πειραιώς, όπου στα σχόλια θα αναγράφεται τον κωδικό 92165 και το ονοματεπώνυμό του αιτούντος, επιπλέον πληροφορίες στα τηλ: 2310998930, 2310998709, 2310998420).