24 Ιαν 2017

Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών" (αίτηση εξέλιξης Α. Μήλιου)

Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (αίτηση εξέλιξης Α. Μήλιου)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών

Βαθμίδα:
Καθηγήτρια στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

ΦΕΚ Προκήρυξης:  278/23-3-2016 τ. Γ’

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00001131641

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 229/9-12-2015

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

6-6-2016

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 266/13-7-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 235/7-7-2016).

Η κ. Α Μήλιου στις 19-7-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου της, τους κ.κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο και Μιχάλη Ζέρβα.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 13-9-2016 επικύρωσε τη πρόταση της κ. Α. Μήλιου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Γεώργιο Παύλου και Dimitra Simeonidou.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 28-11-2016 εξέλεξε την κ. Α. Μήλιου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Οπτικών Εποινωνιών».

Επί έξι (6) παρόντων μελών, η κ.Α. Μήλιου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.