ΕΠΕΙΓΟΝ – Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2013-2014

Στα πλαίσια της προκήρυξης για τέσσερεις (4) ανταποδοτικές υποτροφίες από το ΑΠΘ καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται για την παραπάνω υποτροφία να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις 21/1/2014

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση (διατίθεται από τη Γραμματεία)

  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

  3. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας

  4. Μία πρόσφατη φωτογραφία

  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα.

  6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει τους τυχόν κοινωνικούς λόγους που θα επικαλεσθούν π.χ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους έχουν αδελφό φοιτητή, είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στις πινακίδες και στην ιστοσελίδα.